Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid & voorwaarden
 • Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
 • Artikel 4 – De prijs
 • Artikel 5 – Betaling
 • Artikel 6 – Levering en uitvoering
 • Artikel 7  – Meerwerk
 • Artikel 8 – Overmacht
 • Artikel 9 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 10 – Klachtenregeling, geschillen
 • Artikel 11 – Privacy

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Onderdeel van Cosmos Group BV

 • Wibrix
 • Maatschappelijke zetel: Ambachtslaan 1049 – 3990 Peer – België
 • E-mailadres: info@wibrix.be
 • Telefoonnummer: 011 46 04 62
 • Ondernemingsnummer: BE0890.614.507

Op wibrix.be vindt u verschillende opties die u kan aanvragen om een website of webshop te laten bouwen. U kan ook kiezen om ons delen van uw marketing te laten doen en onderhouden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jou als bezoeker van de website en op jou als klant indien er een samenwerking wordt opgestart.
 2. Om een aanvraag voor onze diensten te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de aanvraag door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een aanvraag geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze aanvraag weigeren.

 

Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw aanvraag

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.
 2. Je aanvraag is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je aanvraag bevestigen in persoon (op papier) of per mail. Voor het opleveren van onze diensten zullen we een betaalverzoek versturen van een afgesproken bedrag (Opstartkost), als deze betaling voldaan is kunnen de diensten worden geactiveerd op een moment dat de klant mag bepalen. Voor continuiteit van onze diensten sturen we elke maand een betalingsverzoek, indien hier geen reactie op komt zijn we genoodzaakt onze dienstverlening stop te zetten of verdere professionele stappen te ondernemen.
 3. Om een aanvraag te doen neem je contact met ons op via mail of telefoon. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens door. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aanvraag definitief en kunnen we je aanvraag verwerken.

 

Artikel 4 – De prijs

 1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Wibrix het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Alle in de offerte van Wibrix genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling kan worden verricht via de betaalmethoden die wordt besproken tijdens het aanvraagproces.

 

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. Elke vermelde leverings- en uitvoeringsdatum geldt slechts als streefdatum.  Overschrijding van leveringstermijnen kan in geen enkel geval beschouwd worden als reden tot verbreking of opzegging van de overeenkomst, noch kan dergelijke overschrijding beschouwd worden als contractbreuk of tekortkoming, noch aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding, noch tot uitstel van betaling.

 

Artikel 7 – Meerwerk

 1. Ingeval met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Wibrix. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Wibrix worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling, geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@wibrix.be of op het nummer 011 46 04 62. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Als consument geniet u bovendien van een wettelijke bescherming.  Uiteraard stellen we steeds alles in het werk om uw klacht op te lossen.  Graag informeren we u echter dat u met klachten ook terecht kan bij de Europese commissie. U kan online uw klacht indienen op het ODR-platform via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr/

 

Artikel 11 – Privacy

Wibrix hecht belang aan uw privacy. Bij het plaatsen van een aanvraag hebben we persoonlijke informatie over u gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.  U ontvangt als klant info over uw aanvraag, de verwerking ervan, eventuele vragen van ons uit om uw site op punt te stellen naar uw wens en max. 6x per jaar speciale acties specifiek voor onze klanten (kortingen, nieuws,…).  U wordt niet automatisch ingeschreven op onze nieuwsbrief (2x per week).  Indien u dit wenst dient u dit afzonderlijk te bevestigen.  De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Wibrix, Ambachtslaan 1049, 3990 Peer, België. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).  De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wibrix, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Volgende persoonsgegevens worden na uw goedkeuring door ons verzameld: naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer (vast/gsm), gebruiksnaam, wachtwoord. Deze data worden enkel verwerkt voor toegestane doeleinden en voor het grondig te kunnen verwerken van uw aanvragen en/of het bevorderen van uw online shopervaring.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zijnde dat dit noodzakelijk is voor het verwerken en uitvoeren van uw bestellingen (betaalplatform). Indien het noodzakelijk is dat Wibrix in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Uw privacy rechten In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
– Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Wibrix mogelijks over u beschikt;
– Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
– Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Wibrix wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
– Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
– Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@wibrix.be.

Je domeinnaam krijg je 1 jaar cadeau van ons!

Elke beschikbare domeinnaam die via ons geregistreerd wordt nemen wij het eerste jaar voor onze rekening!